Riscuri de opțiune

riscuri de opțiune

riscuri de opțiune

Facebook Într-un material anterior — pe care îl găsiţi aici — am avut prilejul să semnalăm modificările aduse la Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul MFP nr.

Publicat în Monitorul Oficial nr.

riscuri de opțiune

Compartimentul de analiză de risc denumit în Procedură  compartimentul de specialitate de la organul fiscal competent verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura riscuri de opțiune înscrise în cazierul fiscal.

Deconturile depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare Într-o asemenea, situaţie, procedura se derulează astfel: — deconturile se transmit la compartimentul cu atribuţii riscuri de opțiune inspecţie fiscală; — după efectuarea inspecţiei fiscale, compartimentul cu atribuţii în acest domeniu întocmeşte raportul de inspecţie fiscală; — în cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică faţă de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmeşte Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, care are şi rol de Decizie de rambursare a TVA; — în cazul în care cu ocazia inspecţiei fiscale NU sunt stabilite diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, se întocmeşte Decizia privind nemodificarea riscuri de opțiune de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.

riscuri de opțiune

Contribuabil cu risc fiscal mare Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale. Deconturile depuse de persoanele impozabile care figurează cu risc fiscal mare se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează prin procedura pe care am menţionat-o mai sus.

Categoria cu risc fiscal mic Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care riscuri de opțiune au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la Cui şi în ce condiţii se aplică regulile de procedură Precizările din Procedură care privesc atât deconturile cu risc fiscal mare, persoanele solicitante cu risc fiscal mare sau situaţiile cu risc fiscal mic sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.

Soluţionarea cererii în funcţie de categoria persoanei impozabile Dacă deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nu se încadrează într-una din situaţiile enumerate, atunci soluţionarea cererii se face, în funcţie de categoria persoanei impozabile.

riscuri de opțiune

Ce categorii sunt vizate? Astfel, o primă situaţie posibilă aici este de a se aplica procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii evident, mai puţin cei cu un anumit grad de risc, care sunt trataţi aşa cum arătat anterior.

riscuri de opțiune

Procedura include: — stabilirea Standardului individual negativ SIN ; — fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate; — analiza documentară prin care compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea și- a câștigat primii bani documente suplimentare, care să justifice diferenţa în plus de sumă solicitată la rambursare ; — dispoziţii speciale pentru solicitanţii persoane impozabile care au fost supuse inspecţiei fiscale, inspecţia fiind finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impunere se aplică deconturilor riscuri de opțiune sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, încadrate la risc fiscal mare, prin care se solicită la rambursare sume negative de taxă care provin şi din perioade fiscale pentru care TVA a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.

Se soluţionează, prin procedura specială prevăzută de Capitolul III, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi de exportatori, care nu sunt încadrate în risc riscuri de opțiune.

riscuri de opțiune

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf,  Lege5  vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

înregistrări