Opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real

FEIS a fost instituit inițial cu scopul de a utiliza o garanție de la bugetul UE în cuantum de 16 miliarde de euro, precum și resurse proprii ale BEI în cuantum de 5 miliarde de euro, pentru a permite Grupului BEI să pună la dispoziție finanțare în valoare de aproximativ 61 de miliarde de euro, cu obiectivul de a mobiliza, până în iulie , alți  miliarde de euro, reprezentând investiții strategice în infrastructură și în IMM-uri și acoperind majoritatea domeniilor de politică ale UE, precum și toate statele membre.

II Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă FEIS a fost eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții suplimentare în întreaga UE. Pe baza unei evaluări a riscurilor, Curtea a examinat dacă: BEI a asigurat, până în iulie , nivelul preconizat de finanțare pentru operațiuni cu un profil de risc mai ridicat; FEIS a înlocuit alte operațiuni de finanțare ale BEI și ale UE; proiectele de investiții ar fi putut fi finanțate în perioada de punere în aplicare a FEIS cu alte fonduri publice sau private; estimările raportate cu privire la investițiile mobilizate prin FEIS au fost realiste din punctul de vedere al impactului lor asupra economiei reale; portofoliul de investiții al FEIS prezenta un echilibru adecvat din punctul de vedere al domeniilor de politică relevante ale UE acoperite și al concentrării geografice.

III Auditul Curții a acoperit operațiunile desfășurate în cadrul FEIS în perioada cuprinsă între momentul lansării fondului în  și luna iulie  Ca parte a activității sale de audit, Curtea a examinat rapoarte privind performanța FEIS care fuseseră publicate până la momentul auditului său, a analizat portofoliul de operațiuni al FEIS, a examinat un eșantion de operațiuni și a desfășurat interviuri și sondaje în rândul personalului Comisiei și al Grupului BEI, al contrapărților FEIS și al experților în domeniu.

Cu toate acestea, estimarea raportată cu privire la investițiile mobilizate nu ia în calcul faptul că unele operațiuni FEIS au înlocuit alte operațiuni ale BEI și alte instrumente financiare ale UE sau faptul că o parte din sprijinul din partea FEIS a fost furnizat pentru proiecte care ar fi putut fi finanțate din alte surse, deși în termeni diferiți.

Types of real options[ edit ] Simple Examples Investment This simple example shows the relevance of the real option to delay investment and wait for further information, and is adapted from "Investment Example".

În plus, trebuie luate măsuri pentru a se îmbunătăți distribuția geografică a investițiilor sprijinite prin FEIS. V Curtea a constatat că, până la 30 iunie , Grupul BEI reușise aprobarea unei sume de peste 59 de miliarde de euro reprezentând operațiuni financiare în cadrul FEIS.

În plus, acest cuantum al finanțării aprobate de Grupul BEI opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real valoarea de 65,5 miliarde de euro până la 17 iulie  Opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real mulți factori au contribuit la acest rezultat, printre care se numără instituirea FEIS ca garanție bugetară pentru BEI, conferindu-i acesteia din urmă o flexibilitate operațională, stabilirea doar a câtorva obiective sau constrângeri pentru portofoliul de investiții al FEIS, introducerea unor mecanisme de guvernanță simplificate și consolidarea cooperării cu băncile sau instituțiile naționale de promovare.

Cu toate acestea, valoarea operațiunilor financiare cu risc mai ridicat aferente FEIS care au fost efectiv semnate de BEI a fost mai scăzută decât se planificase. BEI s-a angajat în operațiuni de finanțare cu risc mai ridicat furnizând împrumuturi clasice cu rang prioritar pentru investiții cu scadențe mai lungi, asumându-și poziții negarantate în condițiile în care toți ceilalți creditori sau majoritatea acestora erau acoperiți și tratând cu contrapărți cu risc mai ridicat, recurgând destul de puțin la alte produse financiare cu risc mai ridicat disponibile.

VII De asemenea, FEIS a înlocuit parțial finanțarea disponibilă în cadrul altor instrumente financiare ale UE aflate sub gestiune centralizată, în special în domeniul transporturilor și în cel al energiei. În plus, Curtea a identificat nevoia ca BEI și Comisia să examineze posibilele suprapuneri viitoare între operațiunile din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS și instrumentele financiare din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

VIII Faptul că o operațiune FEIS a fost evaluată ca oferind ollis Club conform definiției din Regulamentul privind FEIS și a fost clasată ca fiind o operațiune cu un risc mai ridicat în comparație cu o operațiune obișnuită a BEI nu însemna neapărat că proiectul în cauză nu ar fi putut fi finanțat din alte surse de finanțare.

Rezultatele sondajului Curții au arătat că aproape o treime din proiectele finanțate în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare ar fi fost desfășurate chiar și fără sprijin din partea FEIS.

Promotorii de proiecte au preferat în mare parte finanțarea din partea FEIS, fie deoarece prezenta un cost mai avantajos, fie deoarece oferea o perioadă de rambursare mai lungă. Curtea a identificat unele cazuri în care proiectele FEIS ar fi putut fi finanțate din surse private și din alte surse publice sau de către BEI ca operațiuni obișnuite, deși în termeni diferiți.

IX Metodologia utilizată pentru a estima investițiile mobilizate supraevalua, în unele cazuri, măsura în care sprijinul acordat de FEIS determina efectiv investiții suplimentare în economia reală.

acord de opțiune put

Lipsa unor indicatori de performanță și de monitorizare comparabili pentru toate instrumentele financiare și toate garanțiile financiare ale UE diminuează transparența și capacitatea de evaluare a rezultatelor.

X La sfârșitul exercițiului , portofoliul FEIS se încadra în limitele indicative stabilite pentru investiții în sectoare de politică specifice. Cu toate acestea, concentrarea geografică a operațiunilor de finanțare semnate în cadrul FEIS nu era suficient de echilibrată, regăsindu-se opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real cea mai mare parte în câteva dintre statele membre mai mari UE Țările cu cel mai ridicat nivel de absorbție a FEIS erau cele cu cele mai dezvoltate și mai active bănci și instituții naționale de promovare, fapt ce sugerează, așadar, nevoia de a se furniza sprijin, inclusiv asistență tehnică, țărilor cu bănci și instituții naționale de promovare mai puțin dezvoltate.

XI Pe baza acestor observații, Curtea formulează următoarele recomandări în vederea: promovării unei utilizări justificate a produselor BEI cu un profil opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real risc mai ridicat în cadrul FEIS; a încurajării complementarității dintre instrumentele financiare ale UE și garanțiile bugetare ale UE; a îmbunătățirii modului în care se evaluează posibilitatea ca proiectele potențiale din cadrul FEIS să fi putut fi finanțate din alte surse; a unei mai opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real estimări a investițiilor mobilizate; a îmbunătățirii distribuției geografice a investițiilor sprijinite de FEIS.

Planul a fost lansat ca răspuns la declinul investițiilor în Europa, ca urmare a crizei financiare și economice care cum fac investitorii bani în  În același timp, Comisia recunoștea constrângerile bugetare cu care se confruntau statele membre, precum și flexibilitatea limitată pe care o ofereau programele de cheltuieli ale UE existente la momentul respectiv.

Se compune din trei piloni care se consolidează reciproc: i Fondul european pentru investiții strategice FEIScare furnizează finanțare pentru investiții; ii Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, care furnizează asistență tehnică promotorilor de proiecte, și Portalul european pentru proiecte de investiții, care asigură vizibilitatea și schimbul de informații în ceea ce privește proiectele în căutare de finanțare; și iii reforme structurale și în materie de reglementare, menite să elimine obstacolele din calea investițiilor.

Structura de guvernanță a fost finalizată în ianuarie , odată cu desemnarea componenței Comitetului pentru investiții. Până la acea dată, aprobarea utilizării garanției UE fusese în sarcina Comisiei.

Toate acestea urmau să fie obținute cu ajutorul unei capacități de asumare a riscurilor în valoare de 21 de miliarde de euro, din care 16 miliarde de euro reprezentau garanția de la bugetul UE și 5 miliarde de euro proveneau din resursele proprii ale BEI, pentru a permite Grupului BEI să furnizeze finanțare suplimentară opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real inițial la 61 de miliarde de euro 4.

Fiecare dintre aceste componente conțin atât operațiuni legate de datorie, cât și operațiuni legate de capital 5. Pentru componenta privind IMM-urile, nu s-a stabilit nicio limită pentru concentrare. Până în iulie , opt astfel de entități se angajaseră să furnizeze cofinanțare pentru proiecte și pentru platforme de investiții, cu un volum de finanțare în valoare totală de până la 34 de miliarde de euro 7.

Regulamentul privind FEIS stabilește mai multe modalități prin care băncile și instituțiile naționale de promovare pot contribui la FEIS, inclusiv participarea la platforme de investiții sau la diferite proiecte individuale în cadrul FEIS în calitate de cofinanțatori.

Aceasta înseamnă că, în principiu, finanțarea din partea FEIS este destinată operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și care nu ar fi putut avea loc fără sprijinul FEIS în cursul aceleiași perioade în care poate fi utilizată garanția UE 9 — sau nu în aceeași măsură — de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale UE. Figura 2 Prezentare de ansamblu a instrumentelor financiare sprijinite de la bugetul UE și prin FEIS cu alocarea financiară inițială la momentul constituirii Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Proiectului de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar  document de lucru, partea X.

Prin această creștere, se urmărește mobilizarea de investiții publice și private în valoare de  de miliarde de euro până la sfârșitul exercițiului  Propunerea urmărește să se sprijine pe experiența dobândită în cadrul FEIS și al instrumentelor financiare în înțelesul Regulamentului financiar și să mobilizeze investiții suplimentare estimate la alți  de miliarde de euro, prin punerea la dispoziție a unei noi garanții bugetare a UE în valoare de 38 de miliarde de euro.

Aceasta ar putea reprezenta, prin urmare, o continuare a unui program de investiții de mare amploare care a început cu FEIS. Potrivit Comisiei, programul InvestEU va fi orientat în funcție de piață și se va axa pe patru domenii principale de politică: I infrastructura durabilă, ii cercetarea, inovarea și digitalizarea, iii IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și iv investițiile sociale și competențele.

Real options valuation

Sfera și abordarea auditului 12 Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă FEIS este eficace în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real în UE. Curtea a examinat dacă: BEI a asigurat, până în iulie , nivelul preconizat de finanțare pentru operațiuni cu un profil de risc mai ridicat; FEIS a înlocuit alte operațiuni de finanțare ale BEI și ale UE; proiectele de investiții ar fi putut fi finanțate în perioada de punere în aplicare a FEIS cu alte fonduri publice sau private; estimările raportate cu privire la investițiile mobilizate prin FEIS au fost realiste din punctul de vedere al impactului lor asupra economiei reale; portofoliul de investiții al FEIS prezenta un echilibru adecvat din punctul de vedere al domeniilor de politică relevante ale UE acoperite și al concentrării geografice.

Curtea s-a concentrat în principal pe componenta pentru infrastructură și inovare, care reprezintă aproape trei sferturi din cuantumul garanției FEIS. Componenta pentru IMM-uri a făcut deja parțial obiectul unui alt raport special anterior al Curții Activitățile de audit ale Curții au inclus: o examinare a diferitor evaluări realizate de Comisie și de BEI inclusiv evaluarea realizată de BEI cu privire la FEIS din iunie  16a unor evaluări realizate de FEI, a unor documente oficiale și opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real operaționale etc.

Observații Volumul operațiunilor de finanțare cu profil de risc mai ridicat care au fost aprobate de Grupul BEI în cadrul FEIS s-au apropiat de nivelul scontat 15 Pentru a atinge obiectivul de  miliarde de euro de investiții mobilizate, BEI estima că va aproba finanțări sprijinite prin FEIS în cuantum de 61 de miliarde de euro până în iulie  Portofoliul FEIS ar trebui să aibă, în general, un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinite de BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind FEIS.

De asemenea, proiectele susținute de FEIS ar trebui să aibă, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI Suma totală a finanțării aprobate în cadrul FEIS în primii trei ani a atins valorile preconizate inițial 16 La 30 iunie , suma totală a finanțării aprobate în cadrul FEIS se ridica la 59,3 miliarde de euro, aproape de nivelurile preconizate.

Până la 17 iulie , BEI aprobase finanțare în cuantum de 65,5 miliarde de euro, depășind volumul indicativ al finanțării care urma să fie opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real. Cuantumul total al finanțărilor semnate în cadrul FEIS pentru cele două componente se ridica, la 30 iunie , la 42,9 miliarde de euro.

BEI semnase  operațiuni pentru o sumă de 30,5 miliarde de euro în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS și  de operațiuni pentru o sumă de 12,4 miliarde de euro în cadrul componentei pentru IMM-uri.

În special, intervențiile finanțate din resursele proprii ale BEI nu fac obiectul evaluării impuse de normele privind ajutoarele de stat. Acest lucru face ca procesul de aprobare din cadrul FEIS să fie mai rapid și mai flexibil decât procesele de aprobare din cadrul instrumentelor financiare ale UE aflate sub gestiune partajată; datorită mecanismelor de guvernanță simplificate, BEI a fost în măsură să includă operațiuni noi în portofoliul FEIS într-un timp scurt, în special operațiunile care făcuseră deja obiectul procesului de evaluare și de aprobare din partea BEI.

Figura 3 prezentată în continuare indică ponderea operațiunilor corespunzătoare băncilor și instituțiilor naționale de promovare în cadrul diferitelor subcomponente ale FEIS.

Cooperarea dintre BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare a fost consolidată prin grupurile de lucru care au fost create și prin colaborarea facilitată de platformele de investiții.

Investițiile reale sunt investiții în. Investiții - concepte de bază

Sondajul și interviurile realizate de Curte în rândul băncilor și instituțiilor naționale de promovare au arătat că majoritatea acestor entități apreciau cooperarea sporită cu Grupul BEI. Figura 3 Ponderea operațiunilor FEIS care implică bănci și instituții naționale de promovare exprimată în funcție de numărul relativ de operațiunisituația la 30 iunie  Sursa: Rapoartele operaționale privind componenta pentru infrastructură și inovare și componenta pentru IMM-uri ale FEIS la 30 iunie  Acest deficit includea aproximativ 7 miliarde de euro pentru activitățile speciale finanțate prin FEIS, 1,5 miliarde de euro pentru activitățile speciale ale BEI efectuate pe risc propriu, precum și 4,5 miliarde de euro pentru activitățile speciale care fac obiectul altor mandate de partajare a riscurilor.

BEI și-ar putea promova și mai mult utilizarea produselor financiare cu un profil de risc mai ridicat pentru FEIS 24 Orientările FEIS în materie de investiții prevăd că FEIS poate fi implementat prin intermediul unei game vaste de produse pentru a finanța, direct sau indirect, noi operațiuni Acestea includ împrumuturi cu rang prioritar și împrumuturi subordonate, instrumente de partajare a riscului, instrumente de pe piața de capital de exemplu, obligațiuni hibride emise de societăți și participații la capital sau la cvasicapital.

În plus, normele privind operațiunile cu platformele de investiții și cu băncile și instituțiile naționale de promovare 24 menționează subordonarea drept unul dintre principiile-cheie ale operațiunilor FEIS efectuate cu aceste entități cu alte cuvinte, sprijinul din partea FEIS ar trebui de preferință să fie subordonat altor forme de finanțare, acolo unde acest lucru se justifică În continuare, figura 5 ilustrează situația utilizării, la 31 decembrie , a produselor BEI în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare din cadrul FEIS.

Figura 5 Prezentare de ansamblu a utilizării produselor BEI în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor disponibile cu privire la operațiunile semnate de BEI pentru componenta pentru infrastructură și inovare, situația la Examinarea de către Curte este opțiuni binare din cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a arătat că BEI a atins un nivel mai ridicat de risc pentru împrumuturile sale pentru investiții, în principal din cauza scadențelor mai lungi care au fost acordate, a asumării unor poziții negarantate în condițiile în care toți ceilalți creditori sau majoritatea acestora erau acoperiți și a tratării cu contrapărți cu un profil de risc mai ridicat, recurgând, în schimb, într-o mică măsură la subordonarea contractuală pentru produsele legate de datorie pentru finanțarea acordată întreprinderilor sau proiectelor.

BEI a început de asemenea să se orienteze înspre fonduri de investiții de capitaluri proprii în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din cadrul UE, prin intermediul investițiilor efectuate în aceste fonduri alături de bănci sau de instituții naționale de promovare sau alături de FEI.

Acesta este un domeniu care se află și în sfera opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real competență a FEI. Analiza de piață a BEI a arătat că exista o cerere puternică pentru acest tip de instrument.

Cu toate acestea, până la 31 decembrie , BEI semnase doar 14 operațiuni FEIS aferente acestui tip de instrumente, în valoare totală de 2,9 miliarde de euro 28 aproximativ o treime din ținta fixată de BEI pentru acest produsdintre care numai patru dintre aceste operațiuni au fost semnate cu bănci și instituții naționale de promovare, pentru un volum de 0,7 miliarde de euro Această situație a fost cauzată de obligația de diligență complexă a BEI, necesară pentru opțiune expirată, precum și de cerințele de reglementare.

FEIS a înlocuit parțial finanțarea din partea altor instrumente financiare sprijinite de bugetul UE 30 FEIS ar trebui să vină în completarea și să evite înlocuirea utilizării altor instrumente financiare ale UE 31și anume instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii indirecte și instrumentele financiare din cadrul gestiunii partajate instrumente financiare din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene.

Curtea a examinat impactul FEIS asupra altor mandate de partajare a riscului implementate de BEI instrumente financiare care fac obiectul gestiunii indirecte și asupra instrumentelor financiare care fac obiectul gestiunii partajate. În schimb, sumele privind instrumentul de datorie al MIE au stagnat, din cauza nivelului scăzut de semnături efective pentru operațiuni.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Proiectului de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar  document de lucru, partea X și rapoartele operaționale privind instrumentele financiare selectate.

Acest lucru s-a întâmplat, în principal, din cauza suprapunerii acestuia în ceea ce privește obiectivele, criteriile de eligibilitate, sectoarele vizate și tipurile de beneficiari. Operațiunile FEIS nu sunt condiționate de criteriile de eligibilitate specifice stabilite pentru alte instrumente financiare ale UE.

Sfera de aplicare a proiectelor care sunt finanțate în cadrul sectorului transporturilor și în cel al energiei poate fi, așadar, mult mai mare decât cea aplicabilă în cazul instrumentului de datorie al MIE, de exemplu. Garanțiile oferite de COSME și de InnovFin, precum și mecanismul de capitaluri proprii al InnovFin au constituit o excepție în această privință: în cazul garanțiilor, FEIS a venit în completarea acestor instrumente prin faptul că permitea inițial alimentarea lor anticipată peste volumele anuale planificate inițial, menținând în același timp cerințele fundamentale ale programelor.

În cazul mecanismului de capitaluri proprii al InnovFin, FEIS a participat la o structură nouă de partajare a riscurilor, alături de resursele din partea Orizont  și de cele din partea FEI, având ca rezultat îmbunătățirea ofertei de produse disponibile pe piață.

În cazul produsului de capitaluri proprii al programului COSME, Comisia a conceput în mod intenționat noul produs de capitaluri proprii al componentei pentru IMM-uri a FEIS în așa fel încât să acopere o parte din rezerva existentă de proiecte pentru produsul de capitaluri proprii, pentru a permite bugetului instrumentelor financiare din cadrul COSME să se reorienteze într-o măsură mai mare pe garanții, pentru care cererea de pe piață era evaluată ca depășind resursele bugetare disponibile.

De exemplu, Comisia recurge la instrumentele financiare pentru a explora noi produse și piețe pe care FEIS le poate dezvolta ulterior sau pentru a asigura partea de finanțare cu gradul de risc mai ridicat în cadrul coinvestițiilor realizate împreună cu FEIS. În plus, în iunie , Comisia a propus constituirea programului InvestEU. Acesta este un model integrat de investiții, care va sprijini prioritățile de investiții esențiale și va permite crearea de sinergii între FEIS și alte instrumente financiare ale UE Pe baza informațiilor disponibile la momentul auditului, analiza preliminară a Curții a concluzionat că programul InvestEU mai avea încă de clarificat modul în care va aborda aspectele legate de estimarea investițiilor mobilizate, de adiționalitatea proiectelor și de distribuția geografică.

Cu toate acestea, în timp ce FEIS vizează să acopere deficitul de investiții în general, instrumentele financiare din cadrul fondurilor ESI sunt concepute să contribuie la atingerea obiectivelor de coeziune prin acoperirea lacunelor identificate pe piață în mod specific pentru o anumită regiune sau țară.

Anexa III conține o sinteză a celor mai recente date disponibile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor financiare din cadrul fondurilor ESI până la sfârșitul exercițiului  Cu toate acestea, experții consultați de Curte considerau că măsura în care diferitele surse de finanțare care vizează IMM-urile se înlocuiau unele pe altele era neglijabilă, deoarece nevoile de finanțare ale IMM-urilor sunt ridicate per ansamblu.

  1. În funcție de obiectivele finanțării, se disting următoarele tipuri de investiții reale: Specificitate Orice formă de investiție reală, de regulă, este o finanțare pe termen lung pe scară largă.
  2. Cu toate acestea, diferențele în distribuția fluxului de venituri în timp au un impact semnificativ asupra indicatorului VSDP.
  3. Platforma de tranzacționare ninja
  4. Real options valuation - Wikipedia

Pot apărea însă un grad mai mare de suprapunere și mai multe posibilități de combinare odată ce autoritățile de management ale fondurilor ESI se confruntă cu presiunea de a cheltui fondurile angajate.

Din interviurile realizate de Curte cu experți și cu bănci și instituții naționale de promovare, reiese că este probabil să se producă o astfel de suprapunere.

Aproape o treime din proiectele semnate în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare ar fi putut fi finanțate fără sprijin din partea FEIS, dar nu în condiții la fel de avantajoase 38 La nivelul proiectelor individuale, unul dintre criteriile de eligibilitate 34 pentru utilizarea garanției UE este că proiectele ar trebui să ofere adiționalitate Componenta privind IMM-urile dispune de mecanisme diferite pentru a determina eligibilitatea.

În acest caz, nu Comitetul pentru investiții determină eligibilitatea proiectelor de la caz la caz, ci Comitetul director și directorul executiv al FEIS, în consultare cu Comitetul pentru investiții, stabilesc eligibilitatea în funcție de produs.

Chiar dacă evaluarea adiționalității ține cont de disfuncționalitățile pieței sau de situații sub nivelul optim privind investițiile, ea nu include neapărat și analizarea posibilității ca proiectul să fi putut fi întreprins cu alte surse de finanțare. Aproape toate operațiunile acoperite de sondajul Curții au fost finanțate prin împrumuturi pentru investiții.

Acest risc este deosebit de mare în cazul proiectelor finanțate în mod direct prin împrumuturi pentru investiții. Acest lucru arată că este important să se evalueze dacă proiectele nu dispun de finanțare suficientă din cauza disfuncționalităților pieței, pentru a se reduce riscul de substituire a altor surse de finanțare disponibile. Cu toate acestea, pentru unele dintre operațiunile examinate de Curte care au fost sprijinite la începutul perioadei în cadrul acestei componente, disfuncționalitățile pieței sau situațiile sub nivelul optim privind investițiile nu au fost justificate și documentate în mod clar și coerent.

În acest caz, adiționalitatea este discutabilă, întrucât finanțarea din partea BEI ar putea fi preferată pur și simplu pentru că este mai ieftină decât celelalte opțiuni de pe piață, caz în care există un risc de substituție a altor surse de finanțare. Acest lucru este deosebit de relevant în cazul operațiunilor de finanțare a proiectelor de infrastructură și a celor legate de opțiuni reale în proiecte de investiții exemplu real a se vedea caseta 2în legătură cu care Curtea a identificat unele proiecte care ar fi putut fi finanțate de piață.

Caseta 2 Exemplu de proiect FEIS care ar fi putut fi finanțat prin alte opțiuni disponibile pe piață, deși nu în termeni atât de favorabili Curtea a examinat un împrumut direct cu rang prioritar acordat pentru investiții unei societăți de utilități publice care își desfășoară activitatea în sectorul energetic transport și distribuție a gazului. BEI a justificat adiționalitatea acestei operațiuni pe baza faptului că prezenta un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI cu alte cuvinte, constituia o activitate specialăceea ce se datora scadenței lungi a împrumutului 20 de ani, fapt care a dus la o poziție de subordonare față de datoria existentă a societății și profilului de risc de credit.

opțiunea de a cumpăra o acțiune într- un SRL

De asemenea, BEI evoca faptul că împrumutul pe care l-a acordat ar permite societății să își mențină un nivel semnificativ de cheltuieli de capital, în pofida faptului că societatea avea o structură a capitalului cu un grad ridicat de îndatorare. Împrumutatul, un client nou al BEI, era o societate de utilități, cu acces la finanțare bancară și la finanțare de pe piața de capital.

De exemplu, în anii anteriori inclusiv cu puțin timp înainte de semnarea acordului de împrumut cu BEIsocietatea finalizase două emisiuni de obligațiuni negarantate cu rang prioritar în valoare totală de 0,9 miliarde de euro, cu scadențe de până la 12 ani și obținuse o facilitate de credit cu reînnoire automată de la o serie de bănci comerciale.

În cursul întrevederii pe care Curtea a avut-o cu reprezentanții debitorului, a reieșit că ar fi fost posibil să se obțină finanțare din alte surse pentru a acoperi nevoile de investiții, însă BEI a oferit condiții mai avantajoase în ceea ce privește scadența împrumutului, tipul de rată a dobânzii și costul de finanțare. Debitorul a indicat o bancă națională de promovare drept o altă sursă de finanțare pe care o luase în considerare, dar la care, în cele din urmă, s-a renunțat, întrucât BEI oferise o finanțare suficientă în condiții mai bune decât banca respectivă.

Această situație ilustrează faptul că, deși proiectul era implementat într-un sector prioritar pentru UE și avea un profil de risc mai ridicat, el ar fi putut fi finanțat din alte surse. Caseta 3 Exemplu de operațiune FEIS care a înlocuit finanțarea oferită în mod tradițional de BEI Unul dintre proiectele examinate a constat în finanțarea programului de investiții al unei societăți importante cotate la bursă din sectorul energetic.

profitabilitatea bitcoin

Împrumutatul era o societate de utilități publice care opera atât pe piața reglementată, cât și pe cea nereglementată și un client regulat al BEI, având semnate mai multe acorduri de finanțare cu banca în trecut. Pentru acest proiect, Consiliul de administrație al BEI aprobase inițial un împrumut cu rang prioritar pentru aceeași sumă ca și finanțarea ulterioară sprijinită de FEIS.

Împrumutul fusese aprobat ca operațiune normală a BEI cu alte cuvinte, în afara categoriei de activități speciale. Împrumutul aprobat inițial nu a mai fost semnat niciodată, întrucât BEI i-a propus debitorului, în schimb, o obligațiune hibridă pilot sprijinită de garanția FEIS, un produs nou care era în curs de dezvoltare de către BEI la momentul respectiv datorie hibridă.

Operațiunea fiind structurată ca o obligațiune hibridă, ratingul riscului acesteia a fost retrogradat la nivel de activitate specială. Acest lucru se explica prin protecția contractuală mai slabă a obligațiunii hibride cu grad foarte mare de subordonare și prin perioada de grație mai lungă pentru plata dobânzilor, în comparație cu împrumutul cu rang prioritar. Această obligațiune hibrid pilot a permis BEI să dezvolte și să testeze un produs inovator cu un grad de risc mai ridicat.

Societatea a apreciat condițiile financiare ale noului produs, care ar fi fost dificil de combătut cu alte condiții de pe piață.

înregistrări