Monitorizarea proiectelor de investiții pe internet,

Sprijinul acordat de FEDR pentru investiții productive în întreprinderi I Peste 75 de miliarde de euro au fost alocați din Fondul european de dezvoltare regională FEDR pentru investiții productive monitorizarea proiectelor de investiții pe internet întreprinderi monitorizarea proiectelor de investiții pe internet perioada și peste 68 de miliarde de euro sunt planificați în acest scop pentru perioada Cum a fost efectuat auditul Curții II În cadrul acestui audit al Curții, auditorii au urmărit să evalueze dacă această finanțare fusese astfel gestionată încât să se asigure durabilitatea realizărilor și a rezultatelor și să identifice principalii factori care au un impact asupra durabilității.

Спросил Олвин у Алистры, когда они миновали зеркальный зал. Алистра отрицательно покачала головой. -- Наверное, где-то у самой-самой окраины города,-- беззаботно ответила .

În acest scop, auditul a inclus o analiză a programelor operaționale ce au stat la baza proiectelor auditate, precum și a proceselor de selecție, de monitorizare, de raportare și de evaluare a proiectelor. Care au fost constatările Curții IV În ansamblu, Curtea concluzionează că majoritatea proiectelor auditate au avut rezultate durabile. Cu toate acestea, în cazul mai multor proiecte dintre cele auditate, rezultatele fie nu erau deloc durabile, fie erau durabile doar parțial, în principal din cauza faptului că nu s-a pus un accent suficient pe aspectul durabilității în cadrul gestionării sprijinului acordat din FEDR pentru investiții productive în perioada V Cerințele privind durabilitatea prevăzute de legislația UE au fost îndeplinite în toate regiunile în care auditul a fost desfășurat.

Proiectele auditate au reușit, în general, să obțină, conform planificării, realizările scontate. În majoritatea cazurilor, activele achiziționate și alte realizări existau în continuare și se aflau în uz la momentul auditului.

VI În perioada desfășurării auditului, majoritatea proiectelor auditate continuau să genereze rezultatele directe preconizate, în cea mai mare parte în legătură cu crearea de locuri de muncă, cu îmbunătățirea accesului la finanțare și la împrumuturi și cu creșterea producției și a productivității. Cu toate acestea, pentru o cincime din proiectele auditate, rezultatele obținute până la momentul finalizării proiectelor respective nu s-au menținut și ulterior.

În plus, pentru aproape jumătate din proiectele auditate, nu s-a putut evalua în mod exhaustiv situația durabilității la finalul perioadei de durabilitate, deoarece informațiile necesare nu erau întotdeauna disponibile, dat fiind că nu fuseseră mereu colectate sau cel puțin nu în mod uniform și deoarece documentele relevante nu mai erau disponibile din cauza faptului că perioada de arhivare expirase.

VII Pentru situațiile în care rezultatele nu au avut un caracter durabil, motivele erau multiple. În unele cazuri, ele se aflau în mod evident în afara controlului beneficiarilor, din cauza unor factori exogeni precum criza economică sau modificări ale opțiuni de tranzacționare pe tendințele opțiunilor binare naționale, însă, în alte cazuri, ele țineau de deficiențe legate de gestiune.

Motivul principal era acela că nu s-a pus un accent suficient pe aspectul durabilității la diferitele niveluri de monitorizarea proiectelor de investiții pe internet a fondurilor UE: programele operaționale nu au promovat în mod eficace durabilitatea; procedurile de selecție nu au ținut cont în mod suficient de condițiile necesare pentru atingerea unor rezultate bune de durată; monitorizarea și raportarea rezultatelor după încheierea proiectului erau deficitare, iar indicatorii de performanță utilizați erau de o calitate mediocră; măsurile corective luate în cazul neîndeplinirii țintelor sau al nerespectării cerințelor legale privind durabilitatea nu erau aplicate în mod consecvent și Comisia nu a pus un accent suficient pe aspectele legate de durabilitate în procesul de aprobare a programelor operaționale.

Recomandările Curții VIII Cadrul de reglementare a introdus o serie de îmbunătățiri în acest sens pentru perioada Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a se asigura durabilitatea rezultatelor în perioada de programare curentă și pentru a se îmbunătăți conceperea programelor relevante sub aspectul durabilității, pentru perioada de după Curtea formulează, așadar, următoarele recomandări: Statele membre ar trebui să promoveze atingerea unor rezultate durabile în urma investițiilor productive finanțate din FEDR încă din etapa de programare a programelor operaționale, în special prin: punerea unui accent sporit pe identificarea și pe combaterea riscurilor care pot compromite atingerea unor rezultate durabile; realizarea unei mai bune analize a nevoilor diferitelor tipuri de întreprinderi, inclusiv a nevoii de finanțare publică, pentru a se evita efectul de balast.

În cursul procesului de aprobare a programelor operaționale, Comisia ar trebui să acorde o atenție specială modului în care statele membre abordează durabilitatea realizărilor și a rezultatelor. Statele membre ar trebui să își îmbunătățească procedurile și criteriile de selecție astfel încât să fie luat în calcul riscul privind efectul de balast și să fie sprijinite doar proiectele de investiții productive care au potențialul de a genera rezultate de durată adecvate.

Statele membre ar trebui să desfășoare o monitorizare și o raportare corespunzătoare și coerentă prin: utilizarea unor indicatori predefiniți și relevanți, atât pentru cine face bani ca., cât și pentru rezultate, precum și pentru măsurarea rezultatelor de durată la nivel de program operațional, rămânând totodată în limita unui număr adecvat de indicatori astfel încât aceștia să poată fi ușor de gestionat; instituirea unor proceduri de monitorizare și de raportare care să fie utilizate la finalizarea proiectelor și pe parcursul perioadei de durabilitate și care ar trebui descrise în acordurile de grant; îmbunătățirea colectării și a utilizării unor date relevante.

Aceasta este o platformă de publicitate pentru proiectele HYIP care le monitorizează performanța. Monitorizării nu îi pasă ce proiect să-și adauge - un hyip serios cu documente și birouri, care poate deveni apoi cel mai bun hyip, sau unul strâmb și glitchy, care va dispărea în câteva zile. Dacă proiectul a plătit, acesta este adăugat.

Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că evaluările ex post de la nivelul programelor operaționale sau de la nivelul UE examinează, într-un mod mai sistematic, diferitele aspecte ale durabilității rezultatelor obținute, atât în cursul perioadei de durabilitate, cât și după finalul acesteia.

Rezultatele evaluărilor ar trebui utilizate la proiectarea viitoarelor scheme de sprijin din partea UE pentru întreprinderi. Comisia ar trebui să se asigure că statele membre aplică, în mod consecvent, măsuri corective clare, inclusiv mecanisme de recuperare, ori de 24 de opțiuni binare ori proiectele nu respectă cerințele legale de la nivelul UE privind durabilitatea.

Acolo unde statele membre au stabilit monitorizarea proiectelor de investiții pe internet obligatorii la nivel de proiect, ele ar trebui să stabilească și măsuri corective clare și să le aplice în mod consecvent. Introducere Investițiile productive și sprijinirea întreprinderilor de către FEDR Obiectivele de politică ale UE 01 De mai bine de 15 ani, stimularea productivității, a spiritului antreprenorial, a competitivității, a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a inovării s-a situat în centrul eforturilor Uniunii de a încuraja progresul său economic.

Sprijinul din FEDR acordat întreprinderilor 02 Strategiile UE pentru regiunile europene sunt puse în aplicare printr-o combinație de fonduri naționale și fonduri structurale europene începând din fondurile structurale și de investiții europene sau fondurile ESI. Cel mai important dintre aceste fonduri, Fondul european de dezvoltare regională FEDRa furnizat finanțare pentru investiții directe în întreprinderi de diferite tipuri și dimensiuni.

Comisia definește investițiile productive drept investiții în capital fix sau în active necorporale în cadrul întreprinderilor, care urmează să fie folosite pentru producția de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă.

Scopul acestor măsuri a fost în principal, dar nu în mod exclusiv, acela de a sprijini IMM-urile. Totuși, în mod excepțional, marile întreprinderi pot beneficia și ele de investiții productive, cu condiția ca acestea să implice cooperarea cu IMM-uri și să contribuie la consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării sau să sprijine trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 4.

Sprijin financiar substanțial acordat de FEDR pentru investiții productive 05 Sprijinul direct pentru întreprinderi și inovare acordat de FEDR în perioada este prevăzut să se ridice la aproape de miliarde de euro. Aceasta înseamnă că, în ansamblu, sectorul privat a beneficiat de aproximativ o treime din suma totală a fondurilor FEDR.

Figura 1 prezintă alocările pentru investiții productive în perioadaiar detaliile privind fiecare stat membru sunt prezentate în anexa I. Gestiunea partajată a programelor din cadrul FEDR 06 Proiectele din cadrul fondurilor structurale sunt cofinanțate de la bugetul UE și de către autoritățile naționale sau regionale. Finanțarea proiectelor face obiectul unor norme și condiții prevăzute parțial la nivelul UE și parțial la nivelul statelor membre.

Astfel, gestiunea fondurilor este partajată. În cadrul gestiunii aferente FEDR, autoritățile de management au elaborat programe operaționale, au gestionat implementarea acestora, au instituit și au utilizat sisteme proprii de gestiune și de control și au transmis Comisiei rapoarte anuale de implementare. În cadrul activităților lor cotidiene de gestiune, aceste autorități erau responsabile de selecția proiectelor, precum și de monitorizarea, implementarea, verificarea și evaluarea lor 5.

În special, Comisia a monitorizat implementarea programelor operaționale, în principal prin intermediul rapoartelor de implementare ale statelor membre și prin participarea în comitete de monitorizare. În plus, Comisia a putut solicita informații specifice inclusiv referitor la selecția proiectelor de la autoritățile de management în orice moment până la închiderea finală a programelor. Durabilitatea rezultatelor proiectelor Conceptul de durabilitate 08 În cazul auditului de față, Curtea definește durabilitatea drept capacitatea unui proiect de a-și menține beneficiile pe o perioadă îndelungată ulterior finalizării acestuia.

Principalul element care indică faptul că un proiect a obținut realizări și rezultate durabile este fluxul continuu monitorizarea proiectelor de investiții pe internet beneficii nete pe care îl generează și după finalizarea sa, atât în cursul perioadei legale de durabilitate, cât și ulterior acesteia a se vedea punctele 12 - Investițiile productive cofinanțate ar trebui să genereze o rentabilitate financiară și economică a costurilor, să sporească producția, productivitatea, ocuparea forței de muncă, competitivitatea și spiritul antreprenorial și strategia mea de a lucra la opțiuni stimuleze inovarea.

De asemenea, operațiunile sprijinite ar trebui să ofere beneficii pe termen lung în regiunile în care sunt localizate. Rezultatele constau monitorizarea proiectelor de investiții pe internet schimbările care se produc la nivelul destinatarilor direcți la finalul participării lor la o intervenție de exemplu, creșterea producției, a productivității, a vânzărilor, a cifrei de afaceri sau a exporturilor; spirit antreprenorial și competitivitate sporite; introducerea unor produse sau servicii noi; crearea sau menținerea unor locuri de muncă pe termen lungprecum și în efectele pozitive ale proiectelor la nivelul regiunilor vizate.

Lipsa durabilității și neacordarea unei atenții suficiente acestui aspect al gestionării proiectelor pot diminua eficacitatea intervențiilor publice. Măsuri pregătitoare importante pot fi luate încă din faza de planificare, cu scopul de a se stabili ce anume se dorește să se obțină și să se mențină pe termen lung prin finanțarea unei anumite investiții. Este nevoie de o monitorizare corespunzătoare atât pe parcursul ciclului de viață al unui proiect, cât și ulterior. De asemenea, este nevoie de instituții stabile și de beneficiari din sectorul privat care să garanteze un sprijin eficace în materie de gestiune, astfel încât să se asigure continuitatea operațiunilor pe parcursul duratei de viață economică a proiectului.

După cum se arată într-un studiu al Parlamentului European 7sectorul public a manifestat doar un interes limitat pentru problema durabilității în cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune și, prin urmare, datele disponibile sunt incomplete atunci când este vorba de durabilitatea rezultatelor proiectelor cofinanțate de FEDR.

În perioadaautoritățile de management aveau obligația de a recupera cofinanțarea corespunzătoare din FEDR și de a informa Comisia în acest sens în cazul în care un proiect suferea o modificare substanțială 9 în termen de monitorizarea proiectelor de investiții pe internet ani de la data deciziei de acordare a grantului. În perioada 10cerințele legale au fost similare, însă data de la care perioada de opțiuni binare privatefx ani era calculată nu mai era data deciziei de acordare a grantului, ci data finalizării proiectului.

În plus, era prevăzută, ca element nou, o sancțiune pentru întreprinderile pentru care se constata că își transferaseră o activitate productivă în interiorul unui stat membru sau dintr-un stat membru în altul. În plus, pentru a ușura sarcina beneficiarilor în perioada ulterioară crizei economice, a fost introdusă o excepție de la aceste cerințe în cazul încetării activității productive ca urmare a unui faliment fără caracter fraudulos În plus, cofinanțarea din partea UE trebuie rambursată dacă activitatea productivă este relocată în afara UE în următorii zece ani, cu excepția cazului în care beneficiarul este un IMM Logica de intervenție pentru investițiile productive din cadrul FEDR, inclusiv aspectele legate de durabilitate, sunt detaliate în anexa II.

Sfera și abordarea auditului 16 Auditul s-a desfășurat în perioada iulie iunie și a urmărit să stabilească dacă proiectele FEDR pentru investiții productive în întreprinderi au fost astfel gestionate încât să se asigure durabilitatea realizărilor și a rezultatelor. Curtea a evaluat durabilitatea la finalul perioadei legale de durabilitate și la momentul auditului.

raportul independenței financiare 0 43

În partea a treia, Curtea a identificat principalele motive pentru care investițiile productive nu aveau un caracter durabil, precum și bunele practici observate în cadrul auditului. În acest sens, Curtea a examinat rolul autorităților responsabile de la nivelul statelor membre și al Comisiei. Aceasta a presupus analiza programelor operaționale ce au stat la baza proiectelor auditate, precum și examinarea proceselor de monitorizare, de raportare și de evaluare a proiectelor.

În ultima parte, Curtea analizează posibilele îmbunătățiri ce ar putea fi aduse în materie de durabilitate pentru perioada de programare De asemenea, Curtea examinează modificările aduse reglementărilor privind fondurile ESI în perioada în vederea creșterii potențialului rezultatelor de a avea un caracter durabil. Toate proiectele fuseseră auditate anterior de către Curte în contextul declarației de asigurare a acesteia privind conformitatea cu cerințele de reglementare.

 • Robot rebus pentru opțiuni
 • Câștigați rapid bani cu opțiuni binare
 • И вот, бесконечно отдаленная в пространстве и времени, вспышка мощи у сердца Галактики сверкнула для Ванамонда маяком сквозь световые годы.
 • Осторожно спросил Олвин.
 • Cum să faci bani din videoclipuri
 • В реальной жизни по ту сторону решетки могло лежать все что угодно, но экран монитора был здесь совершенно И все же он мог показать Олвину кое-что из того, чего не видел никто из живущих.

Ele au fost selectate pe baza dimensiunii eșantionului extras în cadrul auditului anterior pentru statele membre vizate și pe baza dimensiunii lor financiare. Majoritatea proiectelor corespundeau unor investiții în active pentru întreprinderi din diferite sectoare de producție de exemplu, produse din oțel sau din piatră, piese auto, echipamente sanitare, aplicații industrialedin sectorul energiei cărbune, surse regenerabile de energie și din sectorul turismului hoteluri.

Unele dintre proiecte au implicat investiții în cercetare și dezvoltare.

Proiectele se ridicau la valori cuprinse între 0,1 și 91,7 milioane de euro. Beneficiarii erau de regulă întreprinderi mici sau mijlocii. O listă a proiectelor auditate și a programelor operaționale prin care acestea au fost finanțate este prezentată în anexa III. Observații Realizările proiectelor auditate au fost în cea mai mare parte durabile 19 Pentru proiectele auditate, Curtea a verificat mai întâi dacă toate realizările preconizate fuseseră obținute conform planificării.

cum să câștigi bani pe bitcoin în opțiuni binare

Apoi, Curtea a evaluat dacă acestea fuseseră într-adevăr menținute în amplasamentele lor inițiale și nu fuseseră cedate, integral sau parțial, în timpul perioadei de durabilitate obligatorii din punct de vedere legal trei, respectiv cinci aniaceasta însemnând că ele nu puteau fi vândute, iar activitățile economice corespondente nu puteau fi relocate nici în interiorul, nici în afara UE. De asemenea, Curtea a verificat dacă ele fuseseră utilizate în același loc de producție, cu excepția cazului în care fuseseră înlocuite cu active care aveau cel puțin aceeași valoare de piață și care fuseseră achiziționate pe cheltuiala beneficiarului proiectului.

Curtea nu a identificat modificări sau schimbări substanțiale în ceea ce privește natura proprietății sau încetarea activității de producție înainte de finalul perioadei de durabilitate decât într-un singur proiect dintre toate proiectele auditate.

 1. De ce este atât de dificilă tranzacționarea
 2. И тем не менее ни страх, ни изумление не поразили громом Джизирака, когда дюны стали расступаться.
 3. Сначала он ничего не мог разобрать.
 4. Schimburi de câștig de bani pe internet
 5. Raportul special nr. 8/ Sprijinul acordat de UE pentru investiții productive în întreprinderi
 6. HYIPs august. HYIP-uri care plătesc - cum să alegeți un proiect fiabil pentru investiții
 7. Autentificare bitcoin cu cheie privată

Întreprinderi din sectorul serviciilor sau al turismului au beneficiat și ele de granturi, de exemplu sub formă de sprijin pentru imprimerii și pentru renovarea sau construcția unor hoteluri. Caseta 1 ilustrează realizările a trei dintre proiectele auditate, iar detalii privind fiecare proiect în parte se regăsesc în anexa III. Valoarea grantului: 0,15 milioane de euro, din care 0,13 milioane de euro din FEDR. Proiect implementat în perioada august martie Principala realizare a proiectului a constat în achiziția unui echipament de tăiere cu laser și a unui sistem de vopsire cu pulberi, pentru aplicarea unor straturi de foarte bună calitate și extrem de rezistente la zgârieturi, la impact și la coroziune.

Valoarea grantului: 2,8 milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro din FEDR.

nou canal cum să faci bani

Proiect implementat în perioada martie februarie Realizarea proiectului a constat în întreprinderea nou înființată care oferea servicii de testare și de certificare și diverse alte servicii întreprinderilor terțe care doresc să dezvolte și să comercializeze produse noi de înaltă tehnologie în sectorul hidraulic.

Proiectul 8 Programul operațional regional din Republica Cehă — Revitalizarea unui sit dezafectat și construcția unui hotel de către o întreprindere familială într-un oraș turistic Costul total al investiției: 2,9 milioane de euro. Valoarea grantului: 1 milion de euro, din care 0,8 milioane de euro din FEDR.

Proiect implementat în perioada iulie septembrie Realizarea proiectului a constat în construcția unui nou complex hotelier cu de paturi, inclusiv în certificarea spațiilor de cazare în Republica Cehă. Lucrările de construcție au inclus revitalizarea unui sit dezafectat din centrul unui oraș.

Activele nu fuseseră vândute și activitățile economice ale întreprinderilor nu fuseseră relocate. În majoritatea cazurilor, ele fuseseră întreținute în mod adecvat și utilizate în mod eficace, în concordanță cu nevoile întreprinderilor, pe tot parcursul perioadei de durabilitate a se vedea figura 2.

Obiectivul măsurii Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitatedenumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID, pentru beneficiarii prevăzuți la art. Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID, aprobat de Comisia Europeană.

A existat un singur caz 15 în care o instalație nu mai era în funcțiune, aceasta din cauza falimentului întreprinderii respective. În alte trei cazuri 16activele echipamente de producție, calculatoare, programe informatice nu erau utilizate în integralitate sau liniile de producție nu erau operaționale, din cauza lipsei de mentenanță din partea proprietarilor, din cauza faptului că progresele economice din sectorul respectiv nu fuseseră luate în calcul sau din cauza modificărilor aduse legislației relevante din domeniul energiei.

Figura 2 Existența și utilizarea realizărilor proiectelor la finalul perioadei de durabilitate și la momentul auditului Sursa: Analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile de management sau de întreprinderile beneficiare.

În nouă cazuri 17acestea fie nu erau utilizate deloc sau erau utilizate doar parțial, fie fuseseră înlocuite cu alte echipamente după finalul perioadei legale de durabilitate — care, pentru IMM-uri, era adesea de numai trei ani de la încheierea proiectului. Este posibil ca un astfel de comportament antreprenorial să fi avut la bază motive valide, cum ar fi necesitatea înlocuirii utilajelor sau a sistemelor informatice ca urmare a uzurii sau a deprecierii lor, achiziționarea unor echipamente mai moderne cu o valoare de piață cel puțin egală sau modificări ale legislației relevante în domeniul energiei.

De exemplu, în cazul unuia dintre proiecte 18echipamentul a fost înlocuit imediat după finalul perioadei legale de durabilitate din cauza costurilor ridicate de exploatare. Majoritatea proiectelor auditate au generat rezultate durabile, însă nu acesta a fost cazul pentru o monitorizarea proiectelor de investiții pe internet din acestea 24 Într-o primă etapă, Curtea a verificat dacă, la momentul finalizării lor, proiectele auditate obținuseră rezultatele directe preconizate.

HYIPs august. HYIP-uri care plătesc - cum să alegeți un proiect fiabil pentru investiții

Apoi, Monitorizarea proiectelor de investiții pe internet a analizat situația existentă la momentul auditului, pentru a evalua dacă rezultatele respective fuseseră menținute de proprietarii proiectelor pentru o perioadă cât mai îndelungată, astfel încât să genereze un maximum de beneficii posibile mult după încheierea proiectului. În acest demers, Curtea a luat în considerare și situația economică a întreprinderilor, în raport cu cea a piețelor pe care acestea își desfășoară activitatea și cu alți factori exogeni care ar putea avea un impact asupra beneficiilor potențiale.

 • Cum să alegeți o strategie în opțiuni binare
 • Pentru ce poți câștiga mulți bani
 • Загадка, которую он не был в состоянии разрешить, которой никто ему не объяснял, заключалась в его необычности.
 • Он стоял на краю холмика, и на какой-то миг вообразил, что вновь находится в центральном парке Диаспара.
 • Opțiune cu depozit și tarife minime
 • Теперь, опираясь на собственные ресурсы, он готов был снова выйти на огромные просторы Галактики.

Criteriile de evaluare sunt explicate în detaliu în anexa IV.

înregistrări