Modalitate legală de a obține venituri

Sistemul de declarare și plată a impozitului pe venit - KPMG Romania

modalitate legală de a obține venituri

ORDIN nr. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Termenul de depunere a declarației1.

Declaratia unica

Rectificarea declarației3. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. Declarația rectificativă se utilizează pentru:— corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice; La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:— declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată; Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Cele mai semnificative modificări sunt cele care vizează Codul Fiscal.

Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile prevăzute de Legea nr. Contribuabilii care au efectuat plata integrală a obligațiilor fiscale respectând condițiile reglementate prin legea modalitate legală de a obține venituri de stat privind termenele de plată, dar nu și-au acordat bonificația pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat potrivit art.

modalitate legală de a obține venituri

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.

LINKURI UTILE

Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor. În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, vor notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, prin depunerea declarației, și își vor recalcula impozitul anual datorat.

Instrucțiuni pentru contribuabilii care aplică prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

În paragrafele următoare, ne propunem să realizăm o succintă prezentare a celor mai importante reguli privind impozitarea veniturilor obținute din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin raportare la cadrul normativ actual. Cum stabilim dacă și în ce condiții datorăm impozitul pe venit?

Contribuabilii care au numai obligația declarării obligațiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru declararea venitului realizat în anul completează formularul, bifând secțiunile și subsecțiunile aferente veniturilor realizate, precum și secțiunea 5, subsecțiunea 1.

B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației» și căsuța aferentă subsecțiunii 1 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul » de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal »; B «Date privind secțiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informațiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.

A intervenit o problemă.

Persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.

B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. Persoanele fizice care au optat în anul pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.

modalitate legală de a obține venituri

B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. Contribuabilii care aveau obligația depunerii numai a formularului prevăzut la art.

B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța aferentă subsecțiunii 1 «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul » și căsuța aferentă subsecțiunii 2 «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării modalitate legală de a obține venituri depunerii numai a declarației prevăzute la art.

NEWSLETTER

Pentru alte situații decât cele prevăzute la pct. Organul fiscal central competent este:a organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; Modul de depunere a declarației1.

DREPTUL AFACERILOR. ADUNARILE GENERALE ALE ASOCIATIILOR

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:a în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal specificitatea opțiunilor data depunerii la poștă, după caz; Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.

Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.

Personalizare KPMG

Date de identificare a contribuabilului1. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Date privind secțiunile completate1. NOTĂ:Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor și depunerii declarației.

înregistrări